เงื่อนไขประกัน

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาสุทธิ รวมประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขประกันภัย : ในกรณีที่ท่าน มีอุบัติเหตุ หรือก่อความเสียหายแก่รถยนต์ของเรา ระหว่างระยะเวลาการเช่า ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) จำนวนสูงสุด 6,000 บาท ที่เหลือทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผูู้้รีบผิดชอบเอง

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ทางเรายินดีส่งรถคันใหม่เปลี่ยนให้ท่าน ตลอดระยะเวลาการเช่ากับเรา